نوشتن‌آموزی

با نوشتن از هر دوی این‌ها می‌توان آموخت و آموزاند:
بزرگی‌های انسانی و کوچکی‌های غیرانسانی.