لذت آموختن

هر کاری با یادگیری شروع می‌شود، و اگر با یادگیری ادامه یابد همیشه بستر کشف و لذت خواهد بود.