عادت‌های هنرمندانه

امیدوارم تک‌تک ما بتوانیم با لبخند و شادی این جمله را به زبان بیاوریم:

«به ساختن عادت‌های خوب عادت کرده‌ام.»