گفت‌وگو

-هیچ چیز به اندازۀ تنهایی و خلوت خلاقیتم را شکوفا نمی‌کند.

+چرا؟

-چون می‌توانم با صدای بلند با خودم حرف بزنم.