شکنجۀ مدام

اگر بدون سال‌ها کار جدی و مداوم در یک حوزه، از خودتان توقع کار خوب و کم‌نقص دارید، احتمالاً در حال شکنجۀ خودتان هستید.