شایستگی نوشتن

دوستی برایم نوشته: نمی‌دانم اصلاً به درد نویسندگی می‌خورم یا نه؟

برایش نوشتم: هیچکدام از ما به درد نوشتن نمی‌خوریم، در اصل خودمان را به نوشتن تحمیل می‌کنیم!