بدهکار

اگر هنگام نوشتن، تمام بدهکاری‌هایتان یادتان می‌افتد، نوشتن را رها نکنید. از بدهکاری‌هایتان بنویسید، تا بدهکار نوشتن نمانید.