فونت-آدم

هر آدمی یک فونت است!

یا نه، بهتر است بگویم:

من دوست داشتم یک فونت بودم؛ شاید فونتی که اشتهای آدم‌ها را برای نوشتن تیزتر می‌کرد!