دشمن مردم

موبایل دشمن اصلی آدم‌های خلاق است.

موبایل نمی‌گذارد به لحظۀ آفریدن برسی، اگر هم برسی این لحظات چندان دیرپا نخواهد بود.