باور

کسی متمایز و موفق می‌شود که خودش را موفق و متمایز می‌داند.