اول ارزش‌آفرینی

نمی‌توانیم ارزش‌آفرینی کنیم، چون جیب خودمان را بر همه چیز مقدم می‌دانیم.