پله‌های یک نردبان

فریدون رهنما زمانی نوشته بود:

«از غم دنیا بیشتر میوه می‌چینی یا شادی آن؟»

میوه چیدن از درخت شادی نردبان می‌خواهد.

از پله‌های این نردبان:

عشق

کتاب

نوشتن

اینترنت

و امید به آینده.