شروع نوشتن

از جرقه‌های نویسنده‌ساز: نارضایتی عمیق از زمان حال و بیم از آینده‌ای پرابهام.