زیبایی

منصفانه است: تحمل دنیایی زشتی، به شوق اندکی زیبایی.