راه یادگیری

کسی که از بد بودن در یک مهارت می‌ترسد، هرگز شانس خوب شدن در آن مهارت را نخواهد داشت.