اندک اندک

اندک
اندک اندک
اندک اندک اندک
هر کار سختی را می‌توان انجام داد.