حواست نیست

مخاطب را نباید خر فرض کرد؛ اما غالباً بهتر است او را حواس‌پرت بدانیم و در تکرار نکات مهم بکوشیم.