یک گوشه

این واقعیت زندگی است:

یک گوشه را که می‌گیری، صد گوشۀ دیگر از دست می‌رود.