از حال بد به حال خوب

وقتی حالت بد می‌شود، دلت می‌خواهد چیزهایی بخوانی و ببینی و بشنوی که قدری کمک حالت باشد و از استیصال و پریشانی تو بکاهد.

اگر نیازهای خودت در این لحظات را به خاطر بسپاری، بعد که بهتر شدی می‌توانی یک کار خوب بکنی:

دست به خلق بخشی از چیزهایی بزنی که دلت می‌خواست کمک حالت باشد، تا با این کار گام کوچکی برای بهبود احوال کسانی برداری که مانند گذشتۀ تو نیازمند خواندن و دیدن و شنیدن چیزهایی هستند که قدری از پریشانی و استیصال آن‌ها بکاهد.