محتوای پرملاط

اطلاعات مفید کافی نیست، به مقدار قابل توجهی ملاط نیاز است تا محتوا قوام بیابد. فنون روایت یکی از چیزهایی است که به تولید محتوای پرملاط کمک می‌کند.