خاطرۀ محبتی عمیق

تجربۀ برخی از لحظه‌های نوشتن
مانند خاطرۀ محبتی عمیق
در قلب آدمی می‌ماند.