زبان زیبا

از خوشبختی‌های من: نوشتن اهداف و آرزوهایم به زبان فارسی.