الگوها

آدم‌های بزرگ را نمی‌شناسیم، یا از همان یکی دو نفری که می‌شناسیم صنم می‌سازیم، و راه آشنایی با افراد تازه را می‌بندیم.