ترسناک

اگر ترست را کنار نگذاری، ترست تو را کنار می‌گذارد.