بیرون زدن از صف

چیزی بنویس
برای شکستن روزمرگی
چیزی که پس از نوشتن آن حس کنی
روزمرگی را از زندگی‌ات زدوده‌ای
حتی شده به اندازۀ یک روز.