ارزش تکرار

اگر حرفی ارزش گفتن دارد، ارزش تکرار هم دارد.