جبران

از همان لحظه که به خاطر کاستی در کاری افسوس می‌خوری، می‌توانی اولین قدم را برای جبران کاستی برداری. در غیر این صورت یعنی هنوز به اندازۀ کافی پشیمان نیستی.