بایا

واژه‌ای که تازه افتخار آشنایی‌اش را داشته‌ام:

«بایا»

چیزی که مورد احتیاج باشد؛ ضروری؛ واجب؛ لازم.
-فرهنگ فارسی عمید

و یک ارتکاب فوری با این کلمه:

تنها شرط بایا برای خوب نوشتن، تمرین روزانه است.