مانع نویسنده

اصلی‌ترین مانع نویسنده، مقایسۀ خود با سایر نویسندگان است