طرحی برای فردا

گاهی در پاسخ به این سؤال می‌نویسم:

«با انجام چه کاری می‌توانم فردا را به یکی از بهترین روزهای زندگی‌ام تبدیل کنم؟»