روشن شدن

نوشتن، نقص‌های ما را آشکار می‌کند.

و این می‌تواند اولین گام بهبود باشد.