شغل مناسب ما

هنر بزرگ هر کس در این است که بهترین شغل ممکن را برای خودش بسازد.