فکر نکن، عمل کن

اولین قدم برای غلبه بر اهمال‌کاری آن است که خودمان را سرزنش نکنیم.

بهتر است نشخوارهای ذهنی را قطع کنیم و اولین گام کوچک را برای انجام کارهای عقب‌افتاده برداریم.