برای نوشتن متن خوب

انسل آدامز گفته بود: «برای گرفتن عکس خوب، باید بدانی که کجا بایستی.»

و من به وام از حرف او می‌‌گویم:

برای نوشتن متن خوب، باید بدانی کجا بنشینی!