کار جدی

اگر در کار خودت جدی نیستی، چرا توقع داری دیگران کار تو را جدی بگیرند؟