معجزۀ مکرر

نوشتن معجزه‌ای است که هر روز می‌توانیم تکرارش کنیم.