اهمیت متخصص شدن

اگر روی یک موضوع تخصصی تمرکز نکنیم، تجربیات و آموخته‌هایمان را هدر می‌دهیم. تخصص فرصتی برای بهره گرفتن از تجربه‌ها و اجرای هدفمند آموخته‌هاست.