انتخاب کن

دنیا سلف سرویس است، اما بشقاب هر کس گنجایش محدودی دارد.