حیات حقیقی

«حیات» همان جان نیست که در کالبد است و اگر از تنگنای کالبد بگریزد، مرگ را سبب می‌شود؛ جان دیگری هم هست و مرگ دیگری هم هست و این مرگ دیگر، دردناک‌تر از آن یک است و این مرگ دیگر، مرگ روح است در بدن زنده!

© نادر نادرپور | پیشگفتار برگزیدۀ اشعار