همه دانشجوییم

«استاد هم از دانشجویانش می‌آموزد. همان‌گونه که آن‌ها از استاد. پس چه کسی واقعاً استاد است و چه کسی دانشجو؟ اگر استاد هم دانشجو است، پس همۀ ما دانشجویانی هستیم که از هم می‌آموزیم.»

© پل مارتین استر | ذن عکاسی | نشر ماه‌ریز