فکر فردا کن و فرداها

در به یک پاشنه نتواند چرخید
و نخواهد چرخید
فکر فردا کن و فرداها.

در بر این پاشنه، دیگر هرگز!

© منصور اوجی |دهان تسلی