تفاوت احمق و ابله

«مولوی می‌گوید تمامی دردهای بشری علاج دارد جز ابلهی. حتی عیسی که مردگان را زنده می‌‎کرد و از هیچ ابلیسی نمی‌هراسید از دست ابله به کوه گریخت. بلاهت همچون نادانی نیست که با کسب دانایی، مصیبتش کم شود، ابله کسی است که نمی‌داند احمق است بلکه مدعی است دیگران احمقند و تنها عاقل و کاردان اوست.»

© جواد مجابی | بغل کردن دنیا