هویت چیست؟

«هویت آدمیزاد عبارت است از مجموعۀ گذشته‌اش، به‌علاوۀ امکانات آینده‌اش که وضع زمان حالش را تشکیل می‌دهد.»

© قرنطینه | فریدون هویدا | ترجمۀ مصطفی فرزانه