انسان می‌تواند

هانا آرنت می‌نویسد:

«حتی اگر حقیقت وجود نداشته باشد، انسان می‌تواند صادق باشد و حتی اگر یقینی قابل اطمینان وجود نداشته باشد، انسان می‌تواند قابل‌اعتماد باشد.»