بوسه

شاعری
کلمه‌ای را بوسید
آن کلمه
دیگر هرگز
از لب‌های اون جدا نشد.