اقرار

نثرم
زیر فشار شکنجه‌های من
اعتراف کرد که
شعر است!