تجویز

برایت
آفتاب،
درخت،
ماه،
ستاره،
و باران
تجویز می‌کنم.

با آن‌ها
شعر تازه‌ای بنویس.