مهارت استادانه

با مهارت یافتن در انجام یک کار لزوماً از زحمات ما کاسته نمی‌شود. بلکه در بسیاری جنبه‌ها باید مرارت بیشتری را نیز تحمل کنیم.