بهانه‌های نوشتن

هنری میلر فقط طی یک‌سال بیش از نهصد نامه برای معشوقه‌اش نوشته بود.