بی‌سرانه!

کسی که مثل کبک سر در زیر برف فرو برده، سری ندارد، بی‌سری‌اش را زیر برف پنهان کرده. سری که سر جایش باشد، زیر برف نمی‌رود.